31 мидени ферми работят у нас, водните стопанства са общо 739

Съгласно справка в информационната система на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към 13 февруари 2019 г., броят на действащите аквакултурни стопанства у нас е 739. От тях басейнови стопанства са 473, а мрежените клетки в язовири - 51. Има и мидени ферми с колектори, чийто брой е 31, а язовирите, в които аквакултурите се отглеждат в целия водоем са 184.

Информацията се съдържа в писмен отговор на министъра на земеделието Румен Порожанов на въпрос от народен представител, предаде репортер на БГНЕС.

От всички стопанства с издадени разрешителни за водовземане от река са 687.

По информация на Министерство на околната среда и водите начислените годишни такси за това са 348 560,85 лв. за 2017 г. и 241 657,47 лв. за 2018 г. Към настоящия момент не са обработени всички подадени декларации, както и не са постъпили такива от всички титуляри на разрешителни, а сумата на таксите за 2018 г. не е окончателна.

Общата сума на начислените годишни такси за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по декларации на титуляри на разрешителни, които са производители на аквакултури са 10 530,35 лв. за 2017 г. и 25 604,16 лв. за 2018 г.

Съгласно информация, получена от директорите на Басейнови дирекции, при някои от проточните рибарници, които използват води за производство на аквакултури, все още не са монтирани измервателни устройства. За да се преодолее констатираното несъответствие с изискванията на Закона за водите, при извършване на контролна дейност от страна на Басейновите дирекции, на титулярите на разрешителни за водовземане с цел производство на аквакултури се дават задължителни за изпълнение предписания за монтиране на измервателни устройства. В изпълнение на предписанията на контролните органи, от титулярите на разрешителни са предприети действия за обезпечаване с проектни и технически решения и последващо осигуряване на обектите с измервателни устройства. /БГНЕС