33 години от Конвенцията на ООН за правата на детето

Днес отбелязваме 33 години от Конвенцията на ООН за правата на детето. Документът е приет на 20 ноември 1989 г. С този акт се дава важно обещание на децата – да се направи всичко, за да се гарантират и защитават техните права –да живеят и да растат, да учат, да бъдат защитени, да бъдат чути и да имат шанс за развитие, за да достигнат пълния си потенциал. В България Конвенцията е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право. Тя е приета от 196 държави в цял свят.

Всяка година на днешната дата Държавната агенция за закрила на детето отбелязва с различни инициативи годишнината на един от най-важните документи в световен мащаб. Днес членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД ще се включат в редица събития, свързани с детското участие и правата на децата.

В седмицата, в която се отбелязва годишнина от Конвенцията, се проведе и шестото пленарно заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа в гр. Страсбург. В качеството си на член, представляващ Република България, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова взе участие в него.

Създаден през 2020 г., Управителният комитет за правата на детето (CDENF) е междуправителственият орган на Съвета на Европа, отговорен за дейностите по определяне на стандарти в областта на правата на детето.

Планираните дейности по изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето, обсъдиха членовете на Комитата. Във връзка със стратегическата цел „Равни възможности и социално включване за всички деца“ предстоят проучвания относно достъпа на децата до качествена грижа за психическото здраве. Беше продължена и работата и по изготвяне на Проект на препоръка и обяснителен меморандум на Комитета на министрите до държавите-членки, съдържащ насоки за укрепване на системите за докладване на насилие над деца, което е залегнало в стратегическа цел „Свобода от насилие за всички деца“.

По време на заседанието беше представена версия на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2022-2027), разработена от детска делегация с участието на Виктория Данова, досегашен член на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. Виктория представи тяхната версия на стратегическия документ пред Комитета като описа процеса на работа и сподели, че са щастливи за възможността да се запознаят с този важен документ на подходящ за децата език.

Членовете на Комитета обсъдиха препоръки и предстоящи дейности и по останалите стратегически цели: „Правата на децата в кризисни и извънредни ситуации“; „Даване на глас на всяко дете“; „Подходящо правосъдие за всички деца“, като беше представено проучване относно прилагането и развитието на Барнахус структурите в Европа и „Достъп до и безопасно използване на технологии за всички деца“. /БГНЕС