753 млн. лв. е бюджетът на инвестицията „Модернизация на дългосрочната грижа"

Инвестицията „Модернизация на дългосрочната грижа" по Националния план за възстановяване и устойчивост (ППВУ), по която Министерството на труда и социалната политика е определено за Структура за наблюдение и докладване (СНД), е с бюджет в размер на 753 млн. лв. Изпълнението на цялата инвестиция ще се реализира в рамките па три процедури на директно предоставяне на средства към общините на територията на Република България. Това заявява в отговор на парламентарен въпрос социалният министър Иванка Шалапатова, предаде репортер на БГНЕС.


Две от процедурите вече се реализират. На 09.12.2022 г. е обявена процедура BG-RRP-11.010 „Извършване па строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, която се изпълнява в рамките на подкомпонент 1.2 от проект „Модернизиране на дългосрочната грижа“. Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата (след удължаване на срока) беше 24.04.2023 г. Седемдесет и три общини - допустими конкретни бенефициенти, подадоха предложения за изпълнение на инвестиции за реформиране па 81 Дома за стари хора. След изтичане на крайния срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции е сформирана оценителна комисия за оценката им. По време на оценителния процес с констатирана необходимост от допълнителни средства по процедурата предвид факта, че исканите средства в рамките на получените предложения за изпълнение на инвестиции, значително надхвърлят наличния ресурс, предвиден по процедурата в размер на 189,8 млн. лв.

На 28.02.2023 г. е обявена процедура BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“, която се изпълнява в рамките на компонент 2 от проект „Модернизиране на дългосрочната грижа“. Тя е с бюджет в размер на 215 млн. лв. и не е обявен краен срок за кандидатстване. По процедурата се констатира минимален интерес от страна на потенциалните крайни получатели (общини). В рамките на период от 5 месеца, в който тя е отворена за кандидатстване, са подадени 4 проектни предложения от три общини - конкретни крайни получатели на средства.

В тази връзка, както и на база па извършени анализи от страна на екипа на СНД, е взето решение да бъдат предприети действия за прехвърляне на средства от едната към другата мярка. По време на проведена техническа мисия на Европейската комисия (ЕК) по изпълнението на НПВУ в периода 10 - 12 юли 2023 г. екип на МТСП представи предложенията за промени по отношение на инвестицията. Експертите на Комисията поискаха предложените промени със съответни мотиви да им бъдат представени писмено, като поеха ангажимент за разглеждането им. Предвид това е издадена заповед за спиране на оценката по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ и преустановяване на приема на проектни предложения по процедура BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“. Конкретните крайни получатели са информирани за предприетите към момента действия, както и за мотивите за спирането на оценката по процедурата. Спирането на оценката на едната процедура и преустановяване на приема на предложения за изпълнение на инвестиции по другата е направено, за да се предприемат действия за уведомяване на Централното координационно звено към Министерския съвет и ЕК писмено, с цел получаване на потвърждение и положително становище от тяхна страна за предложеното прехвърляне на средства от едната процедура към другата, добавя Шалапатова.

След получаването на отговор от страна на ЕК и в съответствие с тяхното становище по направеното предложение, ще се предприемат незабавни действия за финализирането на процеса на оценка по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. /БГНЕС