България ще получи 45 млн. евро за пилотния проект в областта на убежището и управлението на границите

Европейската комисия приветства напредъка, осъществен през последните три месеца след стартирането на пилотните проекти в България и Румъния в областта на убежището, връщането, управлението на границите и международното сътрудничество, съобщиха от ЕК.


Пилотните проекти са шестмесечни и започнаха през март 2023 г. Те се основават на добрите практики и опит в България и Румъния, и са пряко следствие от писмото на председателя на Фон дер Лайен от 26 януари 2023 г. и заключенията на Европейския съвет от 9 февруари, както и от Плана за действие на ЕС за Западните Балкани от декември 2022 г.

България

България предприе оперативни стъпки с подкрепата на Комисията за подобряване на ускорените процедури за предоставяне на убежище и определи списък на сигурните страни на произход в съответствие с правилата на ЕС. С цел да се рационализира прилагането на процедурите за предоставяне на убежище и процедурите за връщане, България проучва възможността за издаване на отрицателно решение за международна закрила заедно с решение за връщане. Органите работят по цифровизацията на системите за убежище и връщане с подкрепата на агенциите на ЕС и службите на Комисията.

България също така засили сътрудничеството с Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) в областта на убежището и приемането. Предвижда се през лятото да приключи преразглеждането на оперативния план на EUAA за България. България също така засили сътрудничеството с Frontex. Това включва пътна карта за използване на пълния капацитет на Агенцията за управление на границите и връщане с допълнителни ресурси, като например постоянен корпус и техническо оборудване. Frontex вече предостави допълнителна подкрепа на България чрез съветници и устни преводачи в областта на връщането. България и Frontex също ще подпишат съвместен план за действие относно връщането.

България също така засили сътрудничеството с Европол за борба с мрежите за контрабанда и за ограничаване на последващи движения на лицата в рамките на ЕС. България вече създаде национален механизъм за обмен на информация и скоро ще създаде оперативна работна група за борба с незаконното проникване на мигранти.

Румъния

През май 2023 г. Румъния измени националното законодателство в областта на убежището, за да даде възможност за участие на експерти от EUAA в регистрацията и оценката на молбите за убежище. През декември 2022 г. между EUAA и Румъния беше подписан оперативен план за повишаване на капацитета за приемане и обработка на молбите за убежище.

От април 2023 г. насам EUAA е предоставила единадесет устни преводачи в регионалния център на Тимишоара в областта на убежището. Четирима допълнителни експерти на EUAA ще бъдат изпратени да подпомагат органите при обработването на заявленията.

Що се отнася до връщането, през май 2023 г. Румъния промени законодателството си, за да даде възможност за издаване на отрицателно решение относно международната закрила заедно с решение за връщане. Напредък бе постигнат и по отношение на актуализирането на националната информационна система за управление на случаите на връщане и по-тясното ѝ привеждане в съответствие с информационните системи на Frontex, за да се даде възможност за по-точен анализ и статистическа информация. През май 2023 г. Румъния се присъедини към програмата за съвместни служби за реинтеграция на Frontex, която предоставя подкрепа за реинтеграцията на връщанията. Румъния също така поддържа двустранни контакти с държавите членки чрез Мрежата на високо равнище по въпросите на връщането и с Frontex относно добрите практики в областта на връщането, по-специално консултациите в областта на връщането.

Що се отнася до управлението на границите и международното сътрудничество, Румъния продължи успешно да управлява външните си граници със Сърбия. Това се постига чрез съвместни дейности със сръбските органи за предотвратяване на незаконната миграция, изпълнявани чрез общия патрулен протокол. Чрез засилване на сътрудничеството с Frontex, румънските органи ще приемат и използват първите мобилни превозни средства за наблюдение на Frontex в румънско-сръбския граничен участък от оперативната зона Terra 2023.

Румъния продължава да си сътрудничи с агенциите на ЕС в областта на съвместните разследвания на организираната престъпност. Това включва участие в Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминалните заплахи (EMPACT) и нейния оперативен план за действие за борба с престъпните мрежи, участващи в контрабандата на мигранти.

Финансова подкрепа от ЕС за укрепване на управлението на външните граници

Комисията предоставя нова финансова подкрепа на Румъния и България за изпълнението на тези пилотни проекти. България ще получи 45 млн. евро, а Румъния — 10,8 млн. евро. Средствата ще бъдат добавени към националните програми в рамките на Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВ), част от Фонда за интегрирано управление на границите.

Освен това Комисията ще отправи покани за представяне на предложения, отворени за всички държави членки, за разработването на електронни системи за наблюдение по сухопътните външни граници (140 милиона евро) и за подкрепа на системите за приемане и предоставяне на убежище в държавите членки, подложени на натиск (120 милиона евро), като се обърне специално внимание на приемането на непридружени малолетни лица и капацитета за приемане на границата. Финансовата подкрепа е част от работните програми на тематичния механизъм за периода 2023—2025 г. и идва от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и Инструмента за финансова подкрепа за ИУГВ. /БГНЕС