Д-р Лилова: „Гаранцията за детето“ ще разшири патронажната грижа на семейства с малки деца

Децата у нас трябва да усещат, че имат подкрепата на семейството си, близките и държавата, и че може да разчитат на нас, възрастните, докато растат, учат, общуват, забавляват се и се развиват.
Това заяви в интервю за БГНЕС д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Агенция БГНЕС публикува пълния текст на интервюто с нея:

БГНЕС: Какво представлява „Европейската гаранция за детето“ и как тя ще подпомогне децата у нас?
Д-р Елеонора Лилова: „Европейска гаранция за детето“ е важна инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, добро жилище и подходящ хранителен режим за най-уязвимите деца в Европейския съюз.
В България проектът е насочен към децата от семейства в неравностойно положение и децата с увреждания, и затруднения в развитието. Дейностите ще се изпълняват в 10 общини на територията на три области: Бургас, Сливен и Стара Загора и ще обхванат над 6 500 деца и родители, и близо 600 специалисти от различни сектори.
Мисля, че е дошло време чрез проекта „Европейската гаранция за детето“ в България фокусът на политиките да бъде детето в центъра на промяната на неговото благосъстояние с подкрепата на родителите му и развитието на неговия потенциал.

БГНЕС: Можете ли да разкажете малко повече за проекта, който се изпълнява за прилагане на Детската гаранция?
Д-р Елеонора Лилова: Целите на проекта у нас е да се разшири достъпа и качеството на четири вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието и качествено приобщаващо предучилищно образование за децата и семействата, чрез услуги за превенция и подкрепа.
В Гаранцията за детето е планирана важна индивидуалната подкрепа чрез патронажна грижа от най-ранна възраст на деца от 0 до 3 години и техните родители. Това ще помогне навреме да се установят затрудненията, които срещат родителите в отглеждането на децата си. Те ще имат възможност да бъдат подкрепени на място от специалисти, за да растат децата здравословно, с пълноценна храна и да им се осигури пълноценен живот.
За децата със затруднения в развитието, които се нуждаят от специална грижа, професионалистите в институциите да бъдат водещи и да помогнат децата да се чувстват по-добре. Проектът предвижда да се обучат специалистите, така че да бъдат по-полезни на децата и да се подобрят взаимодействието и координацията помежду им в подкрепата за децата в затруднения в развитието и децата в риск от специалистите в социалната, здравната и образователната система чрез семейно-ориентираната подкрепа.

БГНЕС: Какво мислят децата за Европейската гаранция за децата, запознати ли са с нея? Какви са техните притеснения и надежди?
Д-р Елеонора Лилова: Децата мислят, че децата в бедност не бива да живеят в лишения и че засега не са добре приети от хората, а най-важното послание от тях е, че искат всички деца да са равни и да растат заедно. Смятам, че ние от институциите и гражданите трябва да се постараем повече да не разделяме децата от уязвимите общности от всички останали деца.
Момичетата и момчетата споделиха, че не се прави достатъчно за децата със синдром на Даун и това трябва да се промени. И това според мен е много вярно. За децата със затруднения в развитието, които се нуждаят от специална подкрепа професионалистите трябва да бъдат водещи и да им помогнат да се чувстват по-добре. Време е институциите да си сътрудничат като изграждат общ план за цялостна подкрепа на всяко дете и да не прехвърлят отговорностите си един на друг.
За тийнеджърите една от най-разпознаваемите теми е темата за наркотиците. Ние възрастните не само мълчим, но и често се правим, че този проблем не съществува. Затова трябва да подготвим достатъчно интерактивни материали за вредата от тяхната употреба и да се провеждат целенасочени кампании сред децата, и младежите не само в училище, а навсякъде където в възможно.
Друг въпрос, който притеснява децата е за това колко деца не завършват училище и отпадат от образователната система. Младежите много правилно се питат, дали това е по тяхно желание или под влияние на семейната среда. Дали наистина имаме правилните мерки за задържане в училище? Погрижили ли сме се да предотвратим стигмата и дискриминацията на децата със затруднения и децата в риск, така че да имаме качествено приобщаване за децата?
В проекта Гаранция за детето е помислено и за това. Ето защо мисля, че следва да се извърши задълбочен анализ за ефекта от приобщаващото образование към момента, да се назначат необходимия брой подкрепящи специалисти, да се изградят алтернативни комуникации и подкрепящи технологии. Не бива да се допуска нито едно дете в 21. век да не ходи на училище!

БГНЕС: Как държавата ще помогне за преодоляването на социалната изолация и бедността сред децата?
Д-р Елеонора Лилова: Смятам, че Европейската гаранция за детето е не просто документ и не просто проект за борба с детската бедност и социално изключване, а начин чрез който държавата може да осигури условия и прилагане на правата първо в пилотните области и след това за всички деца у нас.
Държавна агенция за закрила на детето в мое лице е част от Националния съвет за координация и наблюдение на проекта за „Европейската гаранция за детето“ в България заедно с екипа ми ще подпомагам проекта, включително и с членовете на Съвета на децата, които са официален национален представител на детския глас у нас, орган с традиции още от 2003 г., с представители от всички 28 области в страната. Към нас вече е изграден и Алумни клуба към Съвета на децата, който създадохме това лято, и сме готови всички да помагаме, за да се гарантира правото на детското участие и всички права на децата у нас.
И като цяло мога да обобщя, че трябва да признаем, че децата и младежите са прави: Институциите трябва да направим така, че децата да се чувстват по-добре в собствената си държава.

БГНЕС: Какво трябва да се промени у нас?
Д-р Елеонора Лилова: Децата у нас трябва да усещат, че имат подкрепата на семейството си, близките и държавата, и че може да разчитат на нас, възрастните, докато растат, учат, общуват, забавляват се и се развиват. Затова едно от важните неща в проекта е, че специално е предвидено да се извършва допитване до децата и младежите. Можем да постигнем повече не само като изслушваме децата, а и комуникирайки с тях в процеса на изпълнение на проекта, да се съветваме с тях и да ги включим в Националния съвет за координация и наблюдение на проекта, областните и общински съвети, за да се чува мнението им и децата да бъдат реалната, и най-важна част от проекта.
Вярвам, че прилагането на проекта Гаранция за детето Европейския съюз ще помогне на нашата държава да се установят добри практики, за да се помогне да нямаме деца в бедност, деца лишени от достъп до здраве, образование и грижи.
Децата казват, че искат да правим нещата заедно, нека се вслушаме в техния глас и го направим! Защото един ден и те ще станат родители, и те вече ще имат своя опит как заедно се гради живота – малки и големи ръка за ръка. /БГНЕС