Дървета се отсичат само с писмено разрешение на кмета

Писмено разрешение за отсичане и изкореняване на дървесна растителност (на единични дървета или на по-голям брой дървета) се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни причини.

Това заявява служебният министър на земеделието Явор Гечев в отговор на депутатски въпрос относно мерки за защита от обезлесяване на горите в земеделските земи, предаде репортер на БГНЕС.

Общинските администрации издават разрешителни за отсичане, превозни билети и маркират отсечената дървесина преди транспортирането ѝ. Реквизитите на разрешителните, издавани от общините, не са нормативно определени към момента и не се съгласуват с министъра на земеделието.

„Тези разпоредби се прилагат в практиката почти ежедневно, въпреки че Законът за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и Правилникът за неговото прилагане боравят със стара терминология и голяма част от разпоредбите, макар и съществуващи като норми, практически са неприложими в съвременните условия“, посочва министър Гечев.

По думите му Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с писмо от 11 май 2022 г. е изпратила указания до Национално сдружение на общините в България за почистване на земеделски земи от нежелана (самозалесила се) дървесна растителност, когато поземлените имоти са придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите.

„ИАГ в качеството си на контролен орган по горите е предложила пред мен, като министър на земеделието, да се предприемат действия за засилване на отчетността, контрола и публичността в случаите на добита и транспортирана дървесина от земеделски територии. За целта е одобрен доклад от 10 октомври 2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно въвеждане на единен образец (електронен) на разрешително за отсичане/почистване на храстова и дървесна растителност в имоти в земеделски територии“, съобщава министърът на земеделието.

Той подчерта, че съгласно одобрения доклад, е предложено да се инициира изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗОСИ, с цел да се въведе образец на разрешително за отсичане на дървета, издавано по реда на същия закон, като същевременно се регламентират реда, условията и лицата, които го издават. /БГНЕС