Държавата предлага нов дълг за 500 млн. лв. на 8 ноември

Днес Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 24 февруари 2026 г., съобщи централната банка.

За деветия аукцион за тази година Министерството на финансите преотваря за трети път същата емисия, която предложи на 22 март и 7 септември, като количеството ценни книжа тогава беше съответно 300 млн. лева и 200 млн. лева. Сега номиналната стойност на предложеното количество на аукциона е 500 млн. лева при 0,00% годишен лихвен процент. Броят на дните от датата на последното лихвено плащане (24 август 2021 г.) до датата на отваряне/плащане, за които се изчислява натрупаната лихва, са 78, посочиха от БНБ. По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество. Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното. Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че финансовото ведомство ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 21 112 от 24 февруари 2021 г. на аукционен принцип./БГНЕС