ДАЗД и Върховния комисариат на ООН за бежанците в България подписаха меморандум за сътрудничество

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова и Седа Кузуджу, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България подписаха меморандум за сътрудничество, съобщиха от Агенцията.


„Съвместната работа на Държавната агенция за закрила на детето с Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, както и с Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет е изключително важна за нас. Приоритет на ДАЗД винаги е осигуряването на подкрепяща и подходяща среда за всяко дете на територията на България, както и необходима помощ за неговото семейство и близките му. С особена чувствителност се отнасяме към децата, които търсят закрила в страната ни. Вярвам, че ще подобрим още повече координацията между институциите и ща надградим съществуващите политики, така че да гарантираме изцяло правата на децата“, коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

В меморандума е записано, че ДАЗД и ВКБООН ще си сътрудничат в съответствие с действащите на територията на Република България законови разпоредби, при спазване на чувствителен и основан на правата подход към децата, търсещи убежище, бежанците, включително лицата, на които е предоставена международна, хуманитарна или временна закрила, и децата без гражданство. При всички решения и действия, отнасящи се до деца, първостепенно значение ще има най-добрият интерес на детето.

Една от целите е чрез съвместен анализ и сътрудничество при формулирането и прилагането на правната рамка и публичните политики, както и инициативи в полза на бежанските и българските общности, Държавната агенция за закрила на детето и Върховния комисариат на ООН за бежанците в България ще си съдействат в насърчаването на укрепване на системите за закрила на детето по отношение на грижата и подкрепата за децата в риск, по-специално за непридружените и разделените деца, включително чрез разработване на съответната национална политика и законодателство в съответствие със стандартите на ЕС и международните стандарти чрез предоставяне на техническа и правна експертиза./БГНЕС