ЕК: Сърбия трябва да се справи с антиевропейските наративи

Сърбия трябва да предприеме спешни действия за противодействие на антиевропейските наративи, разпространявани от многобройни медии, и за противодействие на чуждестранната информационна манипулация и намеса, най-вече в контекста на агресивната война на Русия срещу Украйна, заяви ЕК в доклада си за Сърбия.


Сърбия продължи да не се присъединява към ограничителните мерки на ЕС срещу Русия и към повечето декларации на върховния представител от името на ЕС по този въпрос.

От Сърбия се очаква приоритетно да подобри привеждането си в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, включително с ограничителните мерки на ЕС, и да се въздържа от действия, които противоречат на позициите на ЕС в областта на външната политика.

Парламентът не разполага с годишен работен план и повечето от заседанията му бяха свикани с минималното предварително уведомление от 24 часа, което следва да се използва само при изключителни обстоятелства.

Парламентарният правилник трябва да бъде модернизиран, а кодексът за поведение да се прилага при нарушения от страна на членовете на Парламента.

Сърбия има известна степен на подготовка в борбата с корупцията. Като цяло през отчетния период бе постигнат ограничен напредък, включително по миналогодишните препоръки. Бяха предприети стъпки, насочени към по-нататъшно изпълнение на препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа в областта на превенцията на корупцията.

Белград има нужда от национална стратегия за борба с корупцията и придружаващия я план за действие. Секторите, които са най-уязвими от корупция, се нуждаят от специални действия. Като цяло корупцията е широко разпространена в много области и продължава да буди безпокойство.

Има постигнат ограничен напредък в борбата с организираната престъпност и в изпълнението на миналогодишните препоръки, по-специално по отношение на разкриването и предотвратяването на контрабандата на мигранти и трафика на хора.

Плановете за действие и свързаното с тях финансиране по отношение на насилието над жени и деинституционализацията са значително забавени. След изборите, проведени през ноември 2022 г., бяха конституирани нови национални съвети на малцинствата. Сърбия продължи да изготвя и провежда консултации по нов "план за действие за реализиране на правата на националните малцинства".

"По отношение на свободата на изразяване през отчетния период бе постигнат ограничен напредък. Полицията и прокуратурата реагираха бързо на няколко случая на нападения и заплахи, като работиха съвместно с постоянната работна група по въпросите на безопасността на журналистите. Възможността на журналистите да отразяват текущи наказателни производства е прекомерно ограничена в правната рамка."

Политическото и икономическото влияние върху медиите продължава да бъде източник на безпокойство.

Що се отнася до добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, Сърбия като цяло продължи да се ангажира с поддържането на добри двустранни отношения с други страни кандидатки, потенциални кандидатки и съседни държави - членки на ЕС. Отношенията с Хърватия се подобриха. Отношенията с Унгария продължиха да се засилват.

Като цяло Сърбия продължи да участва в подпомагания от ЕС диалог за нормализиране на отношенията с Косово, но трябва да демонстрира по-сериозен ангажимент, да положи повече усилия и да направи компромиси, за да продължи процеса на нормализиране на отношенията с Косово.

Що се отнася до способността на Сърбия да поеме задълженията, произтичащи от членството в ЕС, страната продължи да работи за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в няколко области.

Що се отнася до миграцията, Сърбия допринесе за управлението на смесените миграционни потоци към ЕС и си сътрудничи с ЕС, държавите - членки на ЕС, и своите съседи за изпълнението на плана за действие на ЕС за Западните Балкани, представен от Комисията през декември 2022 г.

Очаква се допълнителен напредък по всички стълбове на плана за действие. С подкрепата на ЕС продължиха усилията за приемане и настаняване на значителен брой граждани на трети държави. Сърбия удължи с още една година, до март 2024 г., временната закрила на украински граждани, избягали от агресивната война на Русия срещу Украйна.

Сърбия продължи да прилага споразумението за реадмисия между ЕС и Сърбия и да осъществява граничен контрол и наблюдение.

Сърбия предприе важни стъпки за привеждане в съответствие с визовата политика на ЕС, като възстанови визовите изисквания за шест трети държави. Сърбия трябва да продължи да се приспособява към визовата политика на ЕС. /БГНЕС

Категории: