Инвеститор е унищожил 30% от Боянското блато, дом на 110 вида птици

Втори протест на граждани срещу застрояване на Боянското блато се проведе в столицата. Блатото е единствената естествена влажна зона на територията на гр. София, и все още естествено местообитание на защитени видове водна растителност, земноводни и влечуги.

Протестиращите настояват за юридическото и фактическото обособяване на Боянското блато като защитен обект, който включва водната територия на блатото и прилежащата му крайбрежна ивица в буфер от 100 метра, с акцент върху опазването на биоразнообразието.

Те предлагат остатъкът от незастроеното пространство в района около Боянското блато да се организира като градски парк или озеленена зона за отдих и хармонично съжителство с природата.

Протестът се провежда с подкрепата на групите "За спасяване на Боянското блато (в Гърдова глава)", "Будните на Бояна", "Спаси София", "Княжевецъ", „Да защитим стадион Кривуля“, „Заедно за Манастирски ливади Запад“ и др.

„При първия протест дойдоха около 300 човека, възмутени от опитите тази природна забележителност да бъде унищожена. Тези опити на практика се състоят в засипване и заравняване на площта на блатото със земни маси. Около 30% от територията на блатото беше унищожена, като срещу тези действия на инвеститорите имаше много сериозни реакции от държавните институции. РИОСВ издаде 4 заповеди за спиране на строителството. А заповедите са четири, защото инвеститорите не спазиха първите три, и при тази игра на „котка и мишка“ успяха да поставят и ограда – можете да видите по какъв начин е оградено Боянското блато. За съжаление това става в синхрон с кмета и администрацията на район „Витоша“, които – докато се определят границите на този воден обект, издават разрешение за изграждане на път. Реално ние в момента стоим върху Боянското блато, и върху пътя, разрешен от район „Витоша“. Това е много странно действие от Район „Витоша“, защото тече процедура по защита на блатото, но и защото тук се определят граници на воден обект – има процедура в МОСВ. През това време блатото непрекъснато се засипва със земни маси с цел да се възпрепятства тази процедура с цел накрая да се окаже, че всъщност няма никакво блато, и този терен може съвсем свободно да се застрои. Това са инвестиционните намерения на собствениците на имота.

Аз лично съм виждал проектите на собствениците, и макар да се срамуват да признаят, строителните книжа предвиждат изграждането на постройки, сгради и къщи, вътре в самата водна територия на блатото, въпреки че това място е изключително неподходящо за строителство.

На практика това е воден обект, който се захранва с води от планината, има сериозни подпочвени води, а вероятно има и подводен извор, след като целогодишно има вода в него, въпреки че се оттича в две дерета. Тази вода няма да изчезне никъде, ако бъде застроено, просто ще остане под строежа.

Нашето желание е това уникално водно обитание, което събира стотици видове птици, 17 от които в червената книга на Р България, да бъде запазено, като се създаде едно озеленено пространство за обществено ползване“, каза адв. Веселин Тончев от организаторите на протеста.

В района на блатото са установени и документирани над 110 вида птици – от тях 17 са включени в Червената книга на Република България, а почти всички останали са със статут на защитени видове на национално или международно ниво. Територията на блатото попада и на миграционния път Via Aristotelis.

За толкова малка площ, блатото има много богато разнообразие на птици. От януари 2019 г. насам, в района на блатото са наблюдавани 111 вида птици - постоянни, мигриращи и зимуващи. В самото блато гнездят видове като зеленоглавата патица, зеленоножката и крещалецът.

В храстовата и дървесна растителност са характерни червеногърбата сврачка, орехчето, червеногръдката, малкото белогушо коприварче, зеленият кълвач и южният славей. Над блатото редовно се хранят три вида лястовици и два вида бързолети.

През зимата има редовни наблюдения на хвойнов дрозд, беловежд дрозд, планинска чинка, водна бъбрица, елшова скатия, сивогуша завирушка, червенушка, обикновена кръсточовка, жълтоглаво и червеноглаво кралче. По време на играция са установявани видове като сокол орко, тръстиков блатар, обикновен пчелояд, авлига, голяма пъструшка, мочурно шаварче, тръстиков цвъркач, папуняк, буков певец и полубеловрата мухоловка.

По документи, блатото е реституирано на частни лица като земеделска земя. Блатото никога не е било земеделска земя.

„Може да се запази баланска между обществения и частния интерес, като около водния обект бъде организирано едно зелено пространство за публично ползване, като собственика бъде обезщетен. В Закона общественият интерес винаги е с преимущество. След първите стъпки по засипване на блатото, много от защитените птици започнаха да отлитат, като са били виждани и в частни басейни в околните сгради. Тоест, екосистемата вече е нарушена, макар все още да не е късно да бъде запазена“, каза Лили Чолакова, също протестираща срещу застрояването на блатото.

Според протестиращите действията по засипване на блатото са извършени в навечерието на празничните 29 и 30 април, в резултат от които около 30 % от площта му е ликвидирана./БГНЕС

Категории: