КЕВР не видя нарушения във високите сметки на „Топлофикация София“

Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие доклада за извънредната проверка на „Топлофикация София“ ЕАД относно прилагането на утвърдените ценни на топлинната енергия в сметките на потребителите за месец ноември 2020 г.

Предоставените данни и документи показват, че дружеството е изпълнило законовите изисквания при формиране на сметките на потребителите, смятат от КЕВР, въпреки редицата сигнали за високи сметки за парно в столицата. Проверката беше назначена през декември от председателя на КЕВР Иван Иванов, в изпълнение на разпореждане на Върховна административна прокуратура, в което бяха цитирани медийни публикации за „нерегламентирано увеличение цените на отдаваната топлоенергия от доставчика“.

Прегледът и анализът на предоставените документи, данни и информация, които е извършила комисията, са показали повишени количества общо произведена, отпусната, разпределена и фактурирана топлинна енергия за ноември 2020 г., в сравнение със същия месец на 2019 г. Отчетена е и по-ниска с 4,3 градуса средномесечна температура в сравнение с ноември предходната година.

Над 95% от битовите клиенти на „Топлофикация София“ са избрали месечните им фактури да се изготвят на база прогнозно потребление за съответния имот. Само 4,7 % от битовите клиенти в гр. София са заявили реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение. Начислената им топлинна енергия съответства на отчетената такава в абонатните станции за отчетния период. Нормативната уредба дава право на избор на клиентите сами да определят начина за формиране на месечните им фактури, като инициативата и отговорността са изцяло на клиентите, се посочва в доклада на енергийния регулатор.

„В заключение се налага извода, че клиентите, които са подали възражения срещу начислена топлинна енергия и съответно сума за ноември 2020 г., са с прогнозни месечни фактури. Част от тези клиенти не са се информирали за принципите на дялово разпределение на топлинната енергия, за начина на формиране на прогнозните им месечни начисления, не са отчели коректно факторите, които пряко или косвено влияят върху месечните им задължения.

Потребителите не отчитат и различните условия, при които са поставени потребителите с реални и прогнозни месечни сметки, както и обстоятелството, че лихва за просрочено плащане се начислява само при реален месечен отчет и след изготвяне на годишната изравнителна сметка.

Клиентите не проявяват интерес и инициатива да заявят реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение, с което би отпаднало в голяма степен и подозрението за спекулативно формирани месечни сметки.

Предвид установеното от проверката повишено потребление на топлинна енергия през м. ноември 2020 г., Комисията даде задължително предписание на „Топлофикация София“ ЕАД да извърши преглед на настройките на системите за автоматично регулиране в абонатните станции и при установена необходимост да се прецизират. Предписанието е във връзка с подобряване качеството на предоставяната услуга и за оптимизиране на ефективността на топлоснабдяване и има косвено отношение към сметките на клиентите“, пише още в доклада. /БГНЕС