Лазар Лазаров: Над 24 млн. лв. са платени за социални помощи

През 2022 г. месечна социална помощ е предоставена средномесечно на 19 620 лица и семейства, като изплатената сума е в размер на 24 956 459 лв. За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата, веднъж годишно, може да се отпуска еднократна помощ. Също така, съгласно разпоредбата за издаване на лична карта па лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера па гарантирания минимален доход.

Това каза министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров в отговор на депутатски въпрос относно средствата, които държавата отделя за подпомагане на изпадналите в затруднения семейства и тези, които се предоставят на доставчици на социални услуги, свързани с деца, предаде репортер на БГНЕС.

Социалният министър заяви, че за 2022 г. са отпуснати общо 10 745 еднократни помощи, за които са изплатени 4 315 956 лв. За същата година с еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали жизненоважни потребности са подкрепени 47 736 украински граждани (лица и семейства) с предоставена временна закрила. За целта са изразходвани 16 306 338 лв.

„Самотните стари хора над 70-годишна възраст и родителите, отглеждащи сами деца имат право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, ако настанителната заповед е на тяхно име и доходът им от предходния месец е до 250 на сто от диференцирания минимален доход. През 2022 г. помощта е предоставена средномесечно на 45 лица и семейства, а изплатената сума е 34 402 лв.“, посочи той.

По думите на Лазаров при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка родителите на деца до 14-годишна възраст имат право на месечна целева помощ за периода, през който децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. През 2022 г. помощта е предоставена средномесечно на 5 484 семейства, а изплатената сума е в размер на 14 657 850 лв.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен от индивидуално определен диференциран доход за отопление. За отоплителен сезон 2022/2023 г. целева помощ за отопление е предоставена на 301 732 лица и семейства. Изплатената сума е в размер на 187 264 888 лв. За компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците по бюджета на МТСП за 2022 г. бяха одобрени допълнителни разходи за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление и за изплащане на еднократна финансова помощ за отопление. Еднократната финансова подкрепа за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. в размер на 400 лв. е предоставена на 16 268 лица и семейства, а общият размер на изплатените средства е 6 446 400 лв.

Еднократната финансова помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. в размер на 300 лв. е предоставена на 47 332 лица и семейства. Изплатената сума е 14 086 800 лв. По реда на ЗСПД се предоставят дванадесет вида семейни помощи за деца, чиято цел е подпомагане на семействата за отглеждане на децата в семейна среда. Семейните помощи са еднократни и месечни, като за всяка помощ е възприет разграничителен критерий и конкретно определени условия, съобразени с предназначението ѝ. По-голямата част от семейните помощи се предоставят без доходен критерий. Само три от тях се отпускат след доходен тест на член от семейството. Размерите на семейните помощи и размерите на средномесечния доход на член от семейството за тези от тях, за които той се прилага, се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година. През 2022 г. финансовите средства, предоставени от бюджета за изплащане на всички видове семейни помощи по реда на ЗСПД са в размер на 550 965 633 лв. Конкретно семейните помощи за депа, които се отпускат с доходен критерий, през 2022 г. са предоставени, както следва: еднократна помощ при бременност за 9 114 бременни жени; месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – средномесечно за 456 491 деца; месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – средномесечно за 12 181 случаи.

Основни доставчици на социални услуги в България са общините. Финансирането на социалните услуги от държавния бюджет се предоставя единствено на общините.

За 2022 г. приблизителният размер на средствата, които са предоставени от държавния бюджет на общините за социални услуги за деца възлизат на 218 417 493 лв. Следва да се има предвид, че в някои от тези социални услуги се предоставят социални услуги и за пълнолетни лица (например в дневните центрове и в центровете за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания), заключи социалният министър. /БГНЕС