МАЕ: Безпрецедентен ръст на възобновяемите енергийни източници

Глобалният капацитет за възобновяема енергия ще се удвои и ще нарасне с 2400 гигавата през следващите пет години, защото опасенията за сигурността на доставките и по-ниските разходи за възобновяема енергия са основните двигатели на този безпрецедентен растеж, заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол за Анадолската агенция.

По повод на годишния доклад на МАЕ "Възобновяеми енергийни източници 2022" Бирол заяви, че очакваното увеличение от 2400 гигавата на глобалния капацитет за възобновяеми енергийни източници е колкото капацитета, добавен през последните 20 години, и се равнява на сегашния общ инсталиран енергиен капацитет на Китай.

Докладът разкрива, че прогнозираното увеличение на възобновяемите енергийни източници сега е с 30 % по-високо от обема на растежа, предвиден преди една година.

Възобновяемите енергийни източници ще представляват над 90 % от глобалното разширяване на производството на електроенергия през следващите пет години, изпреварвайки въглищата и превръщайки се в най-големия източник на електроенергия до началото на 2025 г., констатира МАЕ.

Делът на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния микс се очаква да се увеличи с 10 процентни пункта и да достигне 38 % през 2027 г., като се предвижда възобновяемите енергийни източници да бъдат единственият източник за производство на електроенергия, който се очаква да нарасне.

"Съществуват два основни фактора за този безпрецедентен растеж. Първата причина е, че все повече държави вече възприемат възобновяемите енергийни източници не само като екологосъобразни, но и като много значителен принос за сигурността на енергийните доставки. Втората причина е по-ниската цена на възобновяемите енергийни източници, която е по-изгодна в сравнение с изкопаемите горива. Възобновяемите енергийни източници са станали икономически жизнеспособни", каза Бирол.

Бирол обясни още, че основните фактори за очаквания ръст на възобновяемите енергийни източници са енергийната сигурност и по-ниските разходи, а не изменението на климата.

Независимо от това, въпреки много оживените инвестиции в чиста енергия, които достигнаха 1,5 трилиона долара годишно и надминаха инвестициите в изкопаеми горива в размер на 1 трилион долара. Той заяви, че ръстът на възобновяемите енергийни източници все още е недостатъчен за постигане на климатичните цели за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.

Въпреки поетите ангажименти в областта на климата, Бирол предупреди за бизнес рисковете от продължаването на инвестициите в изкопаеми горива и нарастващото въздействие на изменението на климата.

Той заяви, че причината за продължаващите инвестиции в изкопаеми горива е, че много инвеститори вярват, че светът няма да може да постигне целите за климата.

"Ще видим дали инвестициите им ще бъдат печеливши или не, но все пак има много силен апетит за инвестиции във възобновяеми източници", подчерта Бирол.

Китай, Индия, Европа и САЩ осигуряват по-голямата част от растежа

Бирол заяви, че четири пазара - Китай, Индия, Европа и САЩ - ще стимулират по-голямата част от растежа на възобновяемите енергийни източници през прогнозния период, като предоставят благоприятни финансови условия за привличане на инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

Само на Китай се пада почти половината от очаквания ръст на възобновяемите енергийни източници с 1 070 гигавата, тъй като слънчевата и вятърната енергия генерират 90 % от общото увеличение. Очаква се страната да постигне целта си за 2030 г. от 1200 гигавата обща вятърна и слънчева енергия пет години по-рано.

Прогнозите са, че през следващите пет години капацитетът на Европа за производство на електроенергия от възобновяеми източници ще се увеличи с около 60%, или 425 гигавата. Това е повече от два пъти повече в сравнение с предходния петгодишен период.

Около 75% от европейското разширяване е съсредоточено в седем държави, сред които Германия, Испания, Обединеното кралство, Турция, Франция, Нидерландия и Полша.

Очаква се капацитетът на възобновяемите енергийни източници в САЩ да нарасне с 280 гигавата, или 74%, от 2022 г. до 2027 г., като почти цялото разширяване на възобновяемите енергийни източници се дължи на слънчевата и вятърната енергия.

Очаква се глобалният капацитет на вятърните електроцентрали да се увеличи почти двойно, а проектите за вятърни електроцентрали в открито море да представляват една пета от растежа на възобновяемата енергия.

Според прогнозите на МАЕ през следващите пет години ще бъдат пуснати в експлоатация над 570 гигавата нови наземни вятърни мощности.

С бързото разрастване на вятърната енергия, водната енергия пада на трето място по отношение на инсталираните възобновяеми мощности.

Очаква се Индия да добави 145 гигавата енергия от възобновяеми източници през следващите пет години.

На слънчевата енергия се падат 75 % от това увеличение, на вятъра на сушата - 15 %, а на водната енергия - почти цялата останала част.

"Сред развиващите се страни Китай и Индия се справят добре. Това, върху което бих искал да се съсредоточа, са африканските страни, особено развиващите се. В Африка един на всеки двама души няма достъп до електричество, въпреки изключителния потенциал на континента в областта на слънчевата енергия", каза Бирол.

Той отново подчерта, че развитите страни носят икономическа и морална отговорност за създаването на условия за растеж на възобновяемите енергийни източници в развиващите се страни. Ето защо той призова инвестиционните банки и банките за развитие да предоставят на развиващите се страни средства на преференциални цени, за да се ускори растежът на възобновяемите енергийни източници. /БГНЕС