Минеков: МК ще проверява за нарушения сградата на „Минна дирекция“ – Перник

Съгласно данните от съхранявания в НИНКН Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности, сградата, находяща се в Перник, притежава статут на единична недвижима културна ценност, декларирана с писмо от 8 май 1989 г. на НИНКН като: „Сграда на минната дирекция, кв. 7, пл. № 5632, гр. Перник“ – паметник на културата. За недвижимата културна ценност не са определени категория и режим на опазване по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН).

Това заяви служебният министър на културата Велислав Минеков в отговор на депутатски въпрос относно ремонтно-възстановителни дейности и преустройства в сградата на Минна дирекция – Перник, предаде репортер на БГНЕС.

С Протокол от заседание на СЕСОНКЦ към Министъра на културата, проведено на 10 октомври 2022 г., одобрен от министъра на културата, от НИНКН е докладвано и прието предложение за предоставяне на статут и режими на опазване – териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на обект сграда на „Минната дирекция“, гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ №1, е класификация на единична архитектурно- строителна недвижима културна ценност от Ново време, в категория „национално значение“, като не е предложена охранителна зона за обекта.

На 2 декември 2022 г. от Областна администрация – Перник е внесено писмо-предложение за циклене и лакиране на паркет в представителните зони на сградата. На 13 декември 2022 г. е внесен проект за ремонт на мозайката на стълбищни стъпала в североизточната част на сградата, който съдържа графична част, обяснителна записка и снимки, количествена сметка. На 10 януари 2023 г. е внесен проект за аварийно укрепване на три броя портали на сградата, с обяснителна записка и снимки, количествена сметка. На 11 януари 2023 г. е внесено предложение за аварийни ремонтни дейности в сградата на Минна дирекция-Перник. На 9 януари 2023 г. е внесено предложение за почистване и отстраняване щети и повреди в залата срещу входа и в сградата на Минна дирекция – Перник, съдържащо снимков материал, техническо становище и предложение. На 12 януари 2023 г. са внесени следните документи: докладна записка относно необходимостта от спешни мерки за обезопасяване на помещение в приземния етаж; Договор за извършване на КРР по сградата; Удостоверение по чл. 165 от ЗКН на реставраторката на музея; договор за консултации при подреждане на експозицията; писмо до директора на РИМ – Перник.

На 12 януари 2023 г. е издадено становище съгласно изискванията от ЗКН, с което НИНКН предлага на министъра на културата да съгласува „Проект за аварийни ремонтни дейности по сградата бивша „Минна дирекция“ – Перник, с изисквания: „при изпълнение на ремонтните дейности да се запазва автентичния вид на сградните елементи. Всички следващи намерения за възстановителни дейности по сградата да се извършват след съгласуване на цялостен проект за нейната консервация и реставрация“.

Съгласно изискванията от ЗКН, искания и документация за извършване на текущи и аварийни ремонти в единични културни ценности и в техните граници, каквато е сградата бивша „Минна дирекция“ – Перник, се изпълняват след съгласуване по реда на ЗКН.

По смисъла на Наредба №4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности, за извършване на текущи ремонти без инвестиционен проект е допустимо представяне на обяснителна записка за технология на изпълнението.

Предвид постъпилия сигнал за нерегламентирани намеси, без съгласувана проектна документация по реда на ЗКН в сградата на единична недвижима културна ценност бивша „Минна дирекция“ – Перник, от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на недвижимото културно наследство“ към МК предстои да бъде направена проверка за извършени нарушения, отбелязва министър Минеков. /БГНЕС