На първо четене: Съдебните центрове по медиация ще функционират към окръжните съдилища

Народните представители приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията, внесен от Министерски съвет. Този законопроект е включен в ПВУ и беше подкрепен от 138 народни представители при първото гласуване, а при прегласуването от 154. Единствената парламентарна група, която гласува против и при двете гласувания беше Възраждане, предаде репортер на БГНЕС.

Крум Зарков, служебен министър на правосъдието посочи, че законопроектът е част от законопроектите в ПВУ, но освен това той е залегнал и в идеята за съдебна реформа. "Той е част от пътната карта за изпълнение на актуализирана стратегия за продължаване на реформа в съдебната система приета през 2019г.", отбеляза той. Зарков подчерта, че медиацията е изключително важен способ, както за съдебната система, така и за гражданите. "Доказано е, че медиацията е един от способите за преодоляване на неравномерната натовареност на съдилищата", категоричен е служебният министър.

Със законопроекта от 1 януари 2024 г. се въвежда задължителна съдебна медиация по определени граждански и търговски дела, подсъдни на районните, окръжните и апелативните съдилища. Законопроектът е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост със срок на изпълнение в края на четвъртото тримесечие на 2022 г. Според вносителя въвеждането на задължителната съдебна медиация ще доведе до облекчаване на работата на съда, административната тежест за магистратите, натовареността на съдилищата и ще спомогне за по-бързото и ефективно разрешаване на споровете между страните. Отбелязва се, че задължителната съдебна медиация няма да доведе до ограничаване на достъпа до съд, тъй като ще се развива в самия процес и няма да забави съдебното производство.

Със законопроекта се определят изискванията към лицата, които ще могат да осъществяват съдебна медиация, специфичните им функции и задължения, както и самата процедура. Процедурата по съдебна медиация ще се осъществява от един или повече медиатори, вписани в списъка на медиаторите към Съдебен център по медиация, освен ако не бъдат посочени по общо съгласие на страните. За медиатор в съдебен център може да бъде прието лице, което отговаря на изискванията по чл. 8, ал. 1 от Закона за медиация и е преминало допълнителен подбор и специализирано обучение. Основните промени, предлагани в ГПК, са свързани с определянето на делата, по които ще се провежда задължителна медиация или медиация по преценка на съда, като задължително препращане на спора към медиация може да се извърши само веднъж, общо за всички инстанции, с изключение на делата за делба, по които ще се провежда медиация във всяка една от двете фази на производството. Предвижда се процедурата по медиация да се провежда след приключване на размяната на книжа, в определен от съда срок, който не може да бъде по-дълъг от три месеца, като съдебното дело няма да се спира, а при неизпълнение на разпореждане на съда за провеждане на медиация, на страната ще бъде налагана санкция.

Основните промени в Закона за съдебната власт са свързани със създаването на съдебните центрове, в които ще се провежда задължителната съдебна медиация. Тя отбеляза, че се предвижда съдебните центрове да функционират към окръжните съдилища и да се администрират от съдии и съдебни служители, а координатори ще осигуряват качественото провеждане на медиацията чрез предварителен подбор на медиаторите. Редът и начинът на подбор на медиаторите, специализираното им обучение, извършването на вписването и заличаването им от списъците, техният мандат и контролът върху дейността им ще бъдат регламентирани с наредба на Висшия съдебен съвет. /БГНЕС