Парламентарната Бюджетна комисия прие част от измененията в ЗКПО

Бюджетната комисия прие на второ четене част от измененията в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерски съвет, предаде репортер на БГНЕС.

В Законопроекта се посочва, че след изтичане срока на действие на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, към Европейската комисия е подадено уведомление за нова схема за държавна помощ, с която да се запази същността на данъчното облекчение, действало до 31 декември 2021 г., и да се прилага през новия програмен период.

Целта на схемата за държавна помощ е насърчаване на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляване на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост.

Във връзка с това със законопроекта се предлага данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък, да се предоставя само за проект за първоначална инвестиция, която е със същия обхват както за периода 2015 г. - 2021 г., на данъчно задължено лице, което е микро-, малко или средно предприятие (МСП). По този начин ще продължи насърчаването на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляването на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост. Схемата ще се прилага за всички региони в страната с по-широкия обхват на първоначална инвестиция. Също така схемата при одобрение от страна на ЕК ще продължи да се прилага по сходен начин на действащата до 31 декември 2021 г. схема за помощ.

Целта на новата схема е да продължи да се предоставя данъчно облекчение под формата на държавна помощ за регионално развитие, което да е съобразено с променените изисквания на Европейската комисия и което да се опира на данъчното облекчение, предоставяно по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО до края на 2021 г. Данъчната преференция се предоставя с цел да насърчи икономическата активност за МСП, като ги стимулира да инвестират в материални и нематериални активи в предприятия, намиращи се в общини с безработица, по-висока от средната за страната, като се очаква така да се запазят или увеличат нивата на заетост в тези общини. Това от своя страна ще спомогне за постигането на по-балансирано и по-устойчиво развитие на тези райони на страната и за преодоляването на вътрешнорегионалните, както и на междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Преди това да стане обаче имаше и предложения от парламентарните групи.

Делян Добрев от ГЕРБ подчерта, че в решението за компенсации на бизнеса е взето решение Министерски съвет да определи как да стане това. Той посочи, че ПГ на ГЕРБ приема предложението, защото според него НС не трябва да прави калкулации.

Това предложение срещна подкрепата и от БСП в лицето на

Венко Сабрутев от ПП предложи промени, с които запозна народните представители. Той посочи, че няма становище от Министерство на енергетиката относно това дали има достатъчно разплащателни средства и дори предложи да отменят гледането на законопроекта внесен от МС. “По-добре да се запознаем внимателно със законопроекта и да сме сигурни, че във Фонд сигурност има достатъчно средства”, каза още той.

Делян Добрев от ГЕРБ се обърна към Сабрутев и отбеляза, че не са внесли предложението си в срок и добави, че е напълно недопустимо да се правят предложения в рамките на три страници без останалите парламентарни групи да са се запознали с тях и да имат време да дадат становища.

Депутатите гласуваха предложението на Венко Сабрутев от ПП, но то не беше прието. Имаше и предложение от БСП, но то също не беше прието./БГНЕС