СЕМ си избира председател

На днешното си заседание Съветът за електронни медии ще избере свой председател.

Съгласно Закона за радиото и телевизията медийният регулатор избира от състава си председател за срок от една година. Миналата година беше избрана Соня Момчилова, и мандатът ѝ изтича на 28-и април. Заседанието е насрочено за 11 часа, припомня БНР.

Председателят на Съвета за електронни медии представлява съвета, свиква заседанията му и ги ръководи, подписва актовете на медийния регулатор, взети в изпълнение на Закона за радиото и телевизията и издава наказателни постановления за нарушения на разпоредбите на закона. Той осъществява връзките на СЕМ с държавните органи и с доставчиците на медийни услуги, както и с международните организации в областта на медийните услуги.

СЕМ е петчленен, като трима от членовете се избират от Народното събрание и двама се назначават от президента. В сегашния състав на регулатора от президентската квота са Соня Момчилова и Габриела Наплатанова, а от парламентарната – Галина Георгиева, Пролет Велкова и Симона Велева.

Законът предвижда председателят на СЕМ да се избира с квалифицирано мнозинство от две трети от всички членове. Ако на три поредни заседания не се вземе решение с поне четири гласа, на следващото, четвърто заседание изборът на председател вече може да се осъществи с обикновено мнозинство. /БГНЕС