Спешно ще ремонтират язовирите с най-голям приоритет

Ще приоритизират язовирите за спешен ремонт. Това се посочва в отговор на вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова на въпрос от Мартин Димитров от ДБ за рисковите язовири, предаде репортер на БГНЕС.

Вицепремиерът обръща внимание, че същевременно, със Заповед на министър-председателя от 1 февруари тази година е създадена междуведомствената работна група, със задача да се изготвят предложения за вземане на необходимите мерки, свързани със състоянието на язовирите в България. „Междуведомствената работна група е изготвила доклад, който предстои да бъде внесен в МС, съдържащ предложения за промени в законовата и подзаконова нормативната база, най-съществените от които въвеждане на механизъм за приоритизиране на язовирите, на които следва да бъде извършен спешен ремонт и определяне на органа, който да извърши приоритизацията“, отговаря Нинова. По думите й това би допринесло да бъдат ремонтирани приоритетно най-опасните язовири, с цел предотвратяване или ограничаване на вредните последици за живота и здравето на хората, околната среда и материалните ценности, както и да бъде защитен общественият интерес като бъдат разходвани целесъобразно държавни средства.

Министърът на икономиката отбелязва, че при приоритизацията на язовирите, нуждаещи се от спешен/неотложен ремонт ще се отчитат следните основни критерии: класификация на язовирите по степен потенциална опасност; класификацията на язовирите като голям и малък и други.

Нинова посочва, че държавната политика по отношение на язовирите е свързана с осъществяване на дейности по поддържане в изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията им, тяхната безопасна експлоатация и контрола по спазването на предвидените мерки, с цел да бъдат предотвратени или намалени вредните последици за човешкия живот и здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност.

Тя припомня, че през 2020 г. стартирал процесът по класификация на язовирите по степен на потенциална опасност, в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води, поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира, на основание чл. 1416 от Закона за водите (ЗВ).

По думите й през 2021 г. от ДАМТН са проверени всички язовири, класифицирани в първа висока степен на потенциална опасност и във втора значителна степен на потенциална опасност.

„По-голямата част от големите язовири имат изградена контролно- измерителна система (КИС), имат проектна документация и разполагат с техническа документация за експлоатация. Поддържката им се осъществява от постоянен персонал с назначени квалифицирани, съгласно изискванията на нормативната уредба, оператори. Извършва се редовен текущ мониторинг на язовирната стена и съоръженията към нея. На всеки тригодишен период се изготвя анализ на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и същият се приема от експертен съвет.

Констатираните проблеми за част от обектите са свързани с КИС, които не са изградени съгласно класа на съоръженията или за отделни елементи на геодезичната и пиезометричната система, КИС е компрометирана. Друг основен проблем са неизправни водовземни съоръжения - водовземни кули, таблени затвори и механизми за задвижването им“, отговаря Нинова. Тя дава разяснение и за малките язовири.

„Повечето малки язовири са в период на експлоатация над 60 г., през който не са изпълнявани голяма част от рехабилитационните и ремонтните дейности, изискващи се за тази категория строителни обекти.

При тях са констатирани компрометирани облекчителни съоръжения за регулиране на водното ниво, респективно на обема във водохранилищата - неизправен основен изпускател - от напълно разрушена конструкция на основния изпускател до разрушени входна и изходна шахта, неработещи затворни органи; разрушени, компрометирани преливник, бързоток и отводящ канал, съответно неосигурена проводимост на същите; нарушения по енергогасителя и др.

Основен проблем при експлоатацията е и недостигът на квалифициран персонал и липсата на необходимата експертна подготовка при голяма част от операторите.

Вследствие на контрола на ДАМТН са установени технически неизправности, дължащи се на неподдържането на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно експлоатационно състояние и изразяващи се в наличие на коловози, неравности и слягания по короните, изградени постройки върху същите, свличане и обрушване по откосите, в това число нарушена броня по водния откос, филтрация по водния откос, обрастване с дървесно-храстовидна растителност по откосите до степен, непозволяваща достъпа за оглед на стената, вълнова ерозия по воден откос и развитие на свлачищни процеси по въздушен откос, натрупване на голямо количество наноси, поради дългия технологичен срок на експлоатация и нередовното им изземване.

През месец март 2022 г. ДАНТН информира министерство на икономиката и индустрията, че в резултат на осъществяваната от служители на агенцията контролна дейност, по отношение на техническото и експлоатационното състояние на язовирите на територията на страната, са констатирани язовири, в техническо състояние, създаващо предпоставки за възникване на внезапни критични ситуации, поради нарушена конструктивна цялост на язовирните им стени“, отговаря Нинова. Тя обяснява, че в тази категория попадат язовирите - „Земен", собственост на община Земен, „Росина", разположен на територията на община Търговище и община Попово, „Стрелча 2", собственост на община Стрелча, „Луков дол", собственост на община Тополовград, „Тополово 2", община Асеновград, „Цар Асен 1", собственост на сдружението за напояване „Успех - 2004", „Златовръх", „Нановица 2" и „Васил Левски 2", предоставени за управление на „Напоителни системи" ЕАД, „Огняново", предоставен за стопанисване и управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири", „Бързина", община Хайредин и „Дюлево 1", собственост на община Стрелча“, се посочва още в отговора на Корнелия Нинова до Мартин Димитров. /БГНЕС