Център за развитие на човешките ресурси обявява допълнителна покана за подбор на външни оценители

Център за развитие на човешките ресурси обявява допълнителна покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години.

От кандидатите се изисква да имат минимум 5 (пет) години експертен опит в областта на образованието, обучението, младежта и/или спорта; и/или 3 (три) години опит в оценяването на проекти, съответстващи на целите и приоритетите на Програма „Еразъм+“ и/или Програма „Европейски корпус за солидарност“.

При избора на експерти за външни оценители ще се прилагат следните изисквания:

  • Владеене на поне един от работните езици на ЕК (английски, немски, френски), минимум ниво B2;
  • Компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

Подробности за условията, както и необходимите за кандидатстване документи, могат да бъдат изтеглени от следните адреси: – http://www.hrdc.bg и http://www.europeansolidaritycorps.bg

Срок за подаване на документите - от 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г. включително.

Документите задължително трябва да бъдат изпратени на хартиен носител по пощата на адрес:
Център за развитие на човешките ресурси
Ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 3
1000 София

Върху плика трябва да има надпис: „За участие в конкурс за подбор на външни оценители“

До 24.01.2023 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията.

Преминалите успешно през всички етапи кандидати ще бъдат включени в съществуващата база данни с оценители по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.