В отделни региони на страната имунизационното покритие срещу морбили е под 90%

В България масова имунизация с морбилна ваксина на неболедувалите деца от възрастовата група 1-8 г. започва през 1969 г. От 2001 г. се прилага схема с две дози комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола на 13 месечна и 12-годишна възраст, чрез която се осигурява продължителен период (1993-2008 г.) с ниска заболяемост до пълно прекъсване разпространението на морбили и многократно снижение на заболяемостта във всички възрастови групи.

Това заявява здравният министър Кирил Ананиев в отговор на депутатско питане за случаите на болни от морбили (дребна шарка) на територията на България, предаде репортер на БГНЕС.

Морбили е силно заразно заболяване, което в глобален мащаб остава една от водещите причини за заболяемост и смъртност в детска възраст поради високата си заразност, тежките, често инвалидизиращи усложнения и значителния леталитет. Прилагането на високо ефективни ваксини още от 70-те години осигурява 90-95% защитеност срещу морбили и може да прекъсне напълно разпространението на инфекцията, но само при достигане и трайно поддържане на висок имунизационен обхват от и над 95%. В противен случай заболяемостта спада временно и следват нови епидемии със засягане на лица в по-късна възраст, по-тежко протичане и висок леталитет.

Имунизационното покритие в страната през последните 7 години е между 91,5 - 95,1% при 13 месечните и 87,4 - 94,0% при 12 годишните. Видно постигнатото имунизационно покритие с две дози ваксина срещу морбили, паротит, рубеола е относително високо, но все още незадоволително. При анализ по области става ясно, че в отделни региони в страната имунизационното покритие е под 90%, подчертава министър Ааниев.

По тази причина Министерство на здравеопазването разработи и предложи на Министерския съвет Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019 — 2022 г., приета с Решение № 741/17.10.2018 г. Стратегическата цел на Програмата е трайното прекъсване на местното разпространение на морбили и рубеола, pccri. на вродена рубеола, чрез реализиране на комплекс от дейности за постигане и поддържане на високо имунизационно покритие от и над 95%, в т.ч. в рискови групи, укрепване на надзора, подобряване на достъпността и качеството на информацията за обществото за ползите от имунизацията и рисковете при заболяване и др.

Ситуацията в страната е сходна с наблюдавания в световен мащаб спад в имунизационното покритие в последните години, водещ до епидемични взривове и епидемии в много държави, включително в Европа, предупреждава здравният министър.

В страните от Европейския съюз и Европейската икономическа общност през 2018 г. са докладвани 12 352 сл. на морбили, като с най-много случай са: Франция (2 913), Италия (2 517), Гърция (2 293), Румъния (1 087), Великобритания (953), Словакия (572) и Германия (542). Регистрирани са тридесет и четири смъртни случая: в Румъния (22), Италия (7), Франция (3) и Гърция (2). 79% от случаите са при лица, които не са имунизирани срещу заболяването, а 12% са с неизвестен имунизационен статус.

От останалите страни в Европа през 2018 г. с най-много съобщени случаи на морбили са: Украйна (15 095), Сърбия (5 784), Израел (3 150), Република Северна Македония (62) и др. От епидемията са засегнати също страни извън Европейския континент - Бразилия, Венецуела, САЩ и др., отбеляза Ананиев.

Във връзка с конкретно създалата се ситуация с регистрирани случаи на морбили в страната и за ограничаване и ликвидиране разпространението на заболяването, на национално ниво са разпоредени следните мерки:

Общопрактикуващите лекари да прегледат имунизационния статус на лицата от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили и незабавно да започнат обхващане на откритите неимунизирани и такива с непълен имунизационен статус с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола, едновременно с приоритетно извършване на имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019 г. лица.

Лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ да насочат вниманието си към ранно откриване на клиничните симптоми на морбили и към организиране на необходимите действия за съобщаване, регистрация, изолация, диагностика и лечение.

Случаите със симптоми за морбили да се насочват за консултация с инфекционист и според тежестта на състоянието за хоспитализация и лечение. Допълнително по епидемиологични и социални показания за хоспитализация да се насочват деца, особено в ранната възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям.

В лечебните заведения стриктно да се прилагат противоепидемичните мерки за недопускане вътреболнично разпространение на морбили като предавана по въздушно- капков път инфекция съгласно Наредба № 3/8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

Медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели, да е с данни за имунитет (след проведена имунизация срещу морбили или преболедуване). Медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола съгласно Наредба № 4/2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, заявява Ананиев.

Пробонабирането на серумни проби и изследването им в Националната референтната лаборатория на Националния център по заразни и паразитни болести да се извършва при стриктно спазване на Инструкцията за събиране, съхранение и транспортиране до лабораторията на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

Регионалните здравни инспекции да провеждат своевременно и качествено епидемиологичните проучвания на заболели и контактни и стриктно да въвеждат данните в информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, рубеола и епидемичен паротит съгласно чл. 5, ал. 7 на Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести И поддържане на актуална информация за епидемичната обстановка и предприетите мерки на сайтовете си при наличие на случаи.

Допълнително към РЗИ Благоевград и Столична РЗИ, където са регистрирани взривовете на морбили, с цел осигуряване на своевременен и добър достъп до имунизацията е разпоредено използването и на мобилни кабинети при обхващането на откритите лица на възраст от 13 месеца до 18 години с установени пропуски в имунизационната схема.

За постигане на необходимата ефективност на предприетите действия е препоръчано на здравните инспекции да потърсят съдействие от здравните медиатори по места, от неправителствени организации с отношение към опазване на общественото здраве; етнически и религиозни лидери и др. за разясняване на риска от заболяването, необходимостта от имунизация и активното издирване на непълно имунизираните и пропуснатите лица.

Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции ще продължат своевременно да предоставят на обществеността информация за заболяването, за възникналите случаи и за предприетите противоепидемични мерки, заявява още Ананиев. /БГНЕС