Василев изиска от БФС финансов отчет и приет бюджет до 25 май

Министърът на младежта и спорта Радостин Василев изпрати официално писмо до Българския футболен съюз (БФС), с което уведомява централата, че в срок до 25.05.2022 г. трябва да бъдат предоставени всички документи съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно - отчет за изпълнение на четиригодишната им програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация по чл. 30, ал. 1 от ЗФВС, ако има такава.

Радостин Василев.

В писмо с изх. № 1-5-85 от 24.03.2022 г. БФС представи пред ММС бюджет за 2022 г., одобрен с решение на Изпълнителния комитет на Сдружение „Български футболен съюз“ с Протокол №3 от 01.03.2022 г., който не е приет от Общото събрание (Конгрес) на централата, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 10 от Устава на БФС и член 25, ал. 1, т.9 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел.

В тази връзка министър Василев изиска Българският футболен съюз да представи в деловодството на Министерството на младежта и спорта приет от Общото събрание бюджет на БФС за 2022 г. на хартиен и електронен носител в срок до 25 май.

В противен случай министърът на младежта и спорта ще бъде принуден да предприема действия по чл. 24 ал. 2 от ЗФВС. /БГНЕС