ВСС не одобри проекта на бюджет за 2023 г. в частта за съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет не съгласува Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в частта относно бюджета на съдебната власт.


Пленумът на ВСС се мотивира, че поддържа своето решение от 15.09.2022 г., с което е утвърдил параметрите по проекта на бюджет на съдебната власт за 2023 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2024 г. и 2025 г.

Решението на ПВСС е във връзка с получено на 24.04.2023 г. във ВСС писмо от Министерството на финансите за съгласуване на Проекта на РМС за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Становището на МС по чл. 2 от законопроекта в частта на разходите за съдебната власт е в размер на 1 087 529,4 хил. лв. То е със 105 117,5 хил. лв. по-малко от предложения от ВСС проект в размер на 1 192 646,9 хил. лв.

В частта на приходите разликата е с 5000 хил. лв., като МС предвижда по чл. 2 увеличение на приходите от съдебни такси с тази сума и общият размер на приходите да се промени от 95 000 хил. лв. на 100 000 хил. лв.

При предложените от МС параметри за бюджета на съдебната власт ще могат да бъдат увеличени възнагражденията на младшите магистрати от 01.01.2023 г. с 15,6%, в съответствие с разпоредбата на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ; да се увеличат възнагражденията на магистратите и съдебните служители с 10% от 01.04.2023 г., както и да се направи доплащане на разликата в изплатените средства за облекло на съдебните служители. Осигурени са средства по бюджета на ПРБ за назначаване на експертизи по възложено на Националната следствена служба досъдебно производство, свързано с разследване на престъпления по чл. 253, ал. 255 от Наказателния кодекс и чл. 321, ал. 6 от НК, както и за годишен абонамент към международни платформи. Съгласно ЗСВ е обезпечено изпълнението на мярка „Укрепване на ролята на Инспектората към ВСС за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система (Q4/2022) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В непълен размер, на 72 % са осигурени средства по чл. 233, ал. 6 от ЗСВ и значително – с 46 963,7 хил. лв., е намален размерът на капиталовите разходи спрямо заложените от ПВСС. /БГНЕС