ЕК: РСМ да изпълнява Договора с България, да намали речта на омразата

Северна Македония трябва да изпълнява добросъвестно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България. Промените в конституцията трябва да се извършат приоритетно, а работата на парламента трябва да се подобри. Трябва да се подобри и прилагането на законодателството относно речта на омразата Това са част от препоръките на Европейската комисия относно реформите, необходими за влизане в ЕС, посочени в годишния доклад на комисията.

Провеждането на първата междуправителствена конференция през юли е ясно признание за решимостта на Северна Македония да осъществи реформите, свързани с ЕС, твърди докладът.

Политически критерии

Относно проведените през октомври 2021 г. местни избори, Службата за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) оценява, че те са били конкурентни и основните свободи са били широко зачитани. През отчетния период обаче е постигнат ограничен напредък в изпълнението на неизпълнените препоръки, отправени от ОССЕ и Венецианската комисия. Според доклада, изборното законодателство следва да бъде цялостно преразгледано, за да се отстранят съществуващите несъответствия, а съответните закони трябва да бъдат приети своевременно, по приобщаващ и прозрачен начин, доста преди следващите избори. В това отношение властите трябва да увеличат усилията си и да покажат политическа воля за по-нататъшно подобряване на изборния процес.

Работата на парламента е белязана от политическа поляризация, която забавя приемането на много законодателни актове. Необходими са съвместни и бързи усилия от страна на всички страни, за да се засили приоритетно ролята на парламента като форум за конструктивен политически диалог, особено по програмата за реформи на ЕС.

Парламент

„Парламентът и правителството се ангажираха да започнат и постигнат приоритетно съответните конституционни промени с оглед на включването в Конституцията на гражданите, които живеят в границите на държавата“, се казва в доклада. „Предложенията за вътрешна реформа на парламента, договорени по време на третия кръг на "Диалога Жан Моне" в началото на 2020 г., следва да бъдат приложени без по-нататъшно забавяне“.

Гражданско общество

Трябва да продължи работата по осигуряване на наказателна отговорност за лицата, които са организирали или извършили насилие при нападението срещу парламента на 27 април 2017 г., включително с присъди на втора инстанция.

Особено внимание е необходимо да се обърне на осигуряването на ефективно прилагане на съществуващото законодателство, а не на стартирането на ad hoc инициативи.

Необходими са повече усилия за подобряване на прозрачността при изготвянето на политиките и включването на процесите на консултации. Все още е необходимо да се подобрят правните и финансовите рамки и да се приложат на практика. Страната трябва също да засили капацитета си за парламентарен контрол върху разузнавателните служби.

Съдебна система

Съдебната система на Северна Македония е достигнала определено ниво на подготовка, т. е. е умерено подготвена. Известен напредък е постигнат в областта на съдебната система чрез стабилното прилагане на стратегията за съдебна реформа, като по този начин са изпълнени препоръките на Венецианската комисия и на групата на старшите експерти по системните въпроси на върховенството на закона. Необходимо е да се ускори темпът на изпълнение на стратегиите за човешките ресурси в съдебната система и прокуратурата.

Борба с корупцията

Страната е постигнала определено ниво на подготовка /е умерено подготвена в областта на превенцията и борбата с корупцията. По редица дела са постановени решения на първа инстанция. В съответствие с препоръките от предходните години Държавната комисия за предотвратяване на корупцията (ДКПК) е започнала няколко дела, включително дела срещу високопоставени служители. Заключенията от нейните редовни доклади следва да бъдат разгледани изцяло.

Организирана престъпност

Северна Македония има известна степен на подготовка в борбата с организираната престъпност. Тя е постигнала известен напредък, главно в оперативното сътрудничество с международните партньори, както и в подобряването на координацията на дейностите за борба с организираната престъпност. Необходимо е да се направи повече за подобряване на ефективността на правоприлагащите органи в борбата с някои форми на престъпност, като например изпирането на пари и финансовите престъпления. Разследващите центрове към Основната прокуратура трябва да бъдат укрепени, за да се постигнат целите им за повишаване на ефективността на разследванията и подобряване на координацията между прокурорите, полицията и други съответни органи.

Борба с тероризма

Известен напредък е постигнат в борбата с тероризма и предотвратяването/отчитането на насилствения екстремизъм в съответствие с целите, определени в съвместния план за действие за борба с тероризма за Западните Балкани и двустранното споразумение за изпълнение. През 2021 г. е приета национална стратегия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (2021-2023 г.). Следва да продължи работата по реинтеграцията и ресоциализацията на завърналите се лица, както и по дерадикализацията в затворите.

Основни права

Правната рамка за защита на основните права до голяма степен е в съответствие с европейските стандарти.

Препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията относно третирането на задържаните и осъдените лица обаче не са адекватно изпълнени. „Необходимо е да се подобри прилагането на законодателството относно речта на омразата и на националния план за действие по отношение на разпоредбите на Истанбулската конвенция“, твръди докладът.

Механизмът за граждански външен надзор над полицията все още не функционира пълноценно и в него липсват представители на организациите на гражданското общество.

Свобода на изразяване

Необходима е по-голяма прозрачност по отношение на медийната реклама от страна на държавните институции и политическите партии. Властите трябва да увеличат усилията си за реформиране на обществения радио- и телевизионен оператор, като гарантират неговата независимост, професионални стандарти и финансова устойчивост.

Регионално сътрудничество

По отношение на регионалното сътрудничество страната поддържа добри отношения с други страни от процеса на разширяване и продължава да участва в регионални инициативи.

„Съществуващите двустранни споразумения, включително Преспанското споразумение между Северна Македония и Гърция, както и Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, трябва да се изпълняват добросъвестно от всички страни“, настоява докладът.

Икономически критерии

Що се отнася до икономическите критерии, Северна Македония е постигнала известен напредък и достигна добро ниво на подготовка в развитието на функционираща пазарна икономика.

Управлението на публичните инвестиции се нуждае от по-нататъшно подобряване. Бизнес средата продължава да бъде спъвана от големия размер на сивата икономика.

Задължения при членство в ЕС

Що се отнася до способността ѝ да поеме задълженията, произтичащи от членството, Северна Македония е умерено подготвена в повечето области, обхванати от Клъстер 2 за вътрешния пазар, а именно свободното движение на стоки, услуги и капитали, интелектуалната собственост, политиката на конкуренция, финансовите услуги и защитата на потребителите и здравето. Страната е постигнала добро ниво на подготовка в областта на дружественото право, въпреки че все още е на ранен етап по отношение на свободното движение на работници.

Не е постигнат напредък в областта на политиката на конкуренция.

Необходими са обаче повече усилия, особено в областите, в които е постигнат ограничен напредък, като цифровата трансформация и медиите, както и образованието и културата.

Необходими са значителни усилия и в областта на енергетиката, транспортната политика и трансевропейските мрежи. Страната трябва да ускори изпълнението на Икономическия и инвестиционен план и на Зелената програма за Западните Балкани през предстоящия период.

„Северна Македония постигна много добър напредък, като се присъедини изцяло към общата външна политика и политика на сигурност на ЕС след агресията на Русия срещу Украйна. По този начин Северна Македония показа, че може да бъде надежден партньор“, заявява ЕК в своя доклад.

Миграция

Северна Македония остава на един от основните транзитни маршрути за движение на мигранти. Страната продължава да играе конструктивна роля в управлението на смесените миграционни потоци.

През август 2022 г. Комисията договори споразумение за статут със Северна Македония, което ще позволи на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) да разположи в страната постоянния корпус на Европейската гранична и брегова охрана. Очаква се споразумението да бъде подписано преди края на годината. Страната трябва да възприеме по-систематичен подход в борбата с контрабандата на мигранти. /БГНЕС